1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby -
Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, sídlem F.
A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 50 244, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
Pr, vložka 617 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístněné na internetové adrese www.szcb.cz (dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).

1.2 Předmětem kupní smlouvy jsou zejména vstupenky, dárkové poukazy,
permanentky a jiné poukazy či potvrzení na služby a zboží poskytované
v provozovně prodávajícího, tedy ve sportovištích příspěvkové organizace,
nebo nabízené jen pomocí webového rozhraní obchodu a dále zboží a výrobky
nabízené kupujícím, včetně reklamních a dekoračních předmětů (dále společně
jen jako „zboží“). V případě, že by úplatné pořízení některého ze zboží nebo
služby pořízené pomocí internetového obchodu na webové stránce nebylo
koupí ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku, použijí se tyto obchodní
podmínky společně s kogentními ustanoveními občanského zákoníku obdobně.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

2.1 Na základě abonentního či zákaznického účtu může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2 Při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.

2.3 Při prodeji abonentního čipu se provádí automatická registrace. Přístup k
uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do
jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty
a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy
jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek. V případě, že cena konkrétního zboží či právo na jejich
zakoupení (zejména vstupenky, permanentky, apod.) je vázána na splnění
určitých podmínek (např. studentská sleva, sleva pro děti, sleva pro důchodce,
skupinová sleva, sleva pro rodiny s dětmi) a/nebo se vztahuje na konkrétní
osobu (např. nepřenosné vstupenky a poukazy vystavené na jméno), je kupující
či jiná osoba je uplatňující při jejich uplatnění ve sportovištích města České
Budějovice povinna prokázat splnění těchto podmínek způsobem dle platného
ceníku dostupného na webové stránce a/nebo dle podmínek uvedených u
konkrétní nabídky na webovém rozhraní obchodu a/nebo v podmínkách
konkrétní nabídky.

3.3 Dodání zboží bude provedeno, v případě, že to jeho povaha umožňuje
(např. vstupenka s čárovým kódem), jeho zasláním na email, který kupující
uvede v objednávce. Kupující je povinen si elektronicky dodané zboží na své
náklady vytisknout tak, aby zboží bylo strojově čitelné při jeho uplatnění ve
sportovištích Sportovních zařízení města České Budějovice (dále jen SZMCB).
V případě, že elektronické doručení je vyloučeno, tak webové rozhraní obchodu
obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží,
• údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, je-li
tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní a
o informace o nákladech spojených s dodáním zboží, je-li tato
náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní (dále společně
jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem
na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, případně předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Až do vzniku kupní
smlouvy dle předchozí věty je kupující oprávněn svou objednávku odvolat
(storno objednávky) emailem zaslaným na elektronickou adresu prodávajícího
info@szcb.cz, a to bez jakýchkoliv poplatků. V případě, že nastane skutečnost
dle předchozí věty, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do
čtrnácti (14) dnů ode dne storna objednávky kupujícím, a to stejným způsobem
a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Po vzniku

kupní smlouvy dle věty první tohoto článku může být kupní smlouva ukončena
odstoupením od smlouvy dle čl. 6 obchodních podmínek.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. ABONENTNÍ ÚČET, AUTORIZACE

4.1 Abonent je zákazník, který je držitelem abonentního čipu nebo zákaznické
karty. Abonentovi je umožněno se v internetovém obchodě provozovatele
přihlásit ke svému účtu zabezpečeným způsobem pomocí jména a hesla.

4.2 Abonentní účet umožňuje převádění finančních prostředků na elektronické
médium („dobíjení čipu“), správu jednotlivých čipů/karet a sledování historie
transakcí.

4.3 Autorizace: Autorizací se rozumí proces, při kterém dojde ke spárování
abonentního čipu s identifikačními údaji zákazníka (abonenta). Tento proces je
nezbytné provést pro každý abonentní čip stávajícího abonenta před jeho
prvním dobitím v elektronickém obchodě nebo pro každý nový abonentní čip.
Autorizace se provádí výhradně na pokladně plaveckého stadionu.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány
GoPay, na kterou je odkaz implementován přímo ve webovém rozhraní
obchodu.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, je-li to vzhledem
k charakteru zboží relevantní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4 obchodních podmínek ohledně
povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.

5.5 Platby z eshopu je možné realizovat pouze prostřednictvím webu, platba na
pokladnách není možná.
5.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
5.7 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského
zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto
služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy
zboží slouží k uplatnění služeb v rámci sportovišť SZMCB (např. vstupenka) a
tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní
smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto
služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno. Kupující dále bere na
vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od
kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující dále bere na vědomí, že
dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže odstoupit od
smlouvy o poskytování služeb, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití
volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu; toto
ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží sloužící k uplatnění služeb
v rámci sportovišť SZMCB šlo uplatnit jen v konkrétním termínu (např. saunová
noc, speciální akce, atd.) nebo na případy, kdy si kupující na podkladě poukazu
či voucheru zarezervuje určitý termín, kdy má být služba prodávajícím
poskytnuta.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl.6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na
adresu elektronické pošty prodávajícího info@szcb.cz.

6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že jde o zboží, které bylo zasláno
na elektronickou adresu kupujícího (např. vstupenka s čárovým kódem) nebo
v případě, že zboží může být rozmnožováno kopírováním, provede prodávající
v případě odstoupení kupujícího jeho zneplatnění v elektronickém systému
prodávajícího; takto zneplatněné zboží nelze užít ke svému původnímu účelu a
v případě jeho uplatnění kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou nebude
prodávajícím přijato. Prodávající je povinen zneplatnit zboží způsobem dle
předchozí věty ihned po doručení oprávněného odstoupení kupujícího.

6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou
platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, nebo před tím, než dojde
k zneplatnění zboží způsobem dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou,
jakou došlo k zaplacení zboží.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 V případě, že je zboží dodáváno elektronicky na elektronickou adresu
kupujícího dle čl. 2.3 obchodních podmínek, je kupující povinen ihned po
doručení zboží na svou elektronickou adresu toto zboží řádně zkontrolovat.

7.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Kupující je
v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5 Reklamaci je možné uplatnit v sídle společnosti, nebo v provozovně
sportovišť. Korespondenčně či osobně lze provést reklamaci v provozní době
zveřejněné na stránkách www.szcb.cz, případně také elektronickou poštou na
adresu info@szcb.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,
kdy kupující prodávajícímu sdělil, že uplatňuje reklamaci.
8.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8.7 V případě, že zboží má podobu vstupenky, dárkového poukazu,
permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby a zboží poskytované
v provozovně prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení,
poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které kupující na
podkladě zboží dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není
povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny s výjimkou, kdy
nastane skutečnost dle čl. 8.2 obchodních podmínek.
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@szcb.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího
zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: http://www.coi.cz.

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

9.6 Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti smluvních stran
vyplývají z Návštěvního řádu sportovišť SZMCB, který je přístupný na
pokladnách a je uveřejněn na webových stránkách sportovišť. Kupující se
zavazuje Návštěvní řád dodržovat a řídit se jím.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Správcem osobních údajů, které kupující poskytuje v souvislosti
s nákupem na eshopu SZMCB, je společnost Sportovní zařízení města České
Budějovice, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v
obchodním rejstříku Pr 617 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Ta je zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 o ochraně fyzických osob a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, v platném znění.

10.3 Kontaktní adresa pro řešení požadavků a dotazů info@szcb.cz.

10.4. Zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa,
e-mail a telefon je nezbytné pro splnění kupní smlouvy.

10.5 Osobní údaje jsou zpracovávány jen za účelem plnění kupní smlouvy.
Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány jiným osobám.

10.6 Osobní údaje, plynoucí z uzavřených smluv, budou uloženy po dobu
platnosti zakoupeného zboží.

10.7 V případě neposkytnutí osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail,
telefon) nemůže dojít k uzavření smlouvy.

10.8. V rámci zpracování objednávky jsou údaje správcem osobních údajů
vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovány, mají k nim přístup
pouze pověření zaměstnanci správce osobních údajů nikoliv třetí osoby.

10.9. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem za účelem
plnění smlouvy.

10.10 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.

10.11 Práva subjektu údajů:
1) Právo na potvrzení o zpracování

2) Právo na opravu
3) Právo na výmaz
4) Právo na omezení zpracování
5) Právo na přenos
6) Právo vznést námitku proti zpracování
7) Právo podat stížnost u ÚOOÚ

11. UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že
je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou
kupujícím v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.

13.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

13.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sportovní zařízení
města České Budějovice, příspěvková organizace, F.A. Gerstnera 7/8, 370 01
České Budějovice, adresa elektronické pošty info@szcb.cz
V Českých Budějovicích dne 10. 5. 2022